Cookies and this website

This website uses cookies to give you the best online experience. If you'd like to know more please read our cookie policy

Skip to content

Latest news

Chefnogi Pobl / Supporting People

Published: Wednesday 9 December 2020
Chefnogi Pobl / Supporting People

Cymorth i chwilio am gartref a gwaith. Cymorth gyda llenwi ffurflenni,dyledion, budd-daliadau, gorchymyn troi allan, ôl-ddyledion rhent/morgais. Cysylltwch â Chefnogi Pobl: 01443 864548
I weld dogfen PDF gyda rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.

 

Help finding housing and work. Support with form filling, debts, benefits, eviction notice, rent/mortgage arrears. Contact Supporting People: 01443 864548


Tîm Gweithwyr Arweiniol Gwasanaeth Ieuenctid Caerffili - Atal Digartrefedd, Trawsnewid Bywydau / Caerphilly Youth Service Lead Worker Team - Preventing Homelessness, Transforming Lives

Published: Wednesday 9 December 2020

Benthyciadau Arbed Tenantiaeth / Tenancy Saver Loans

Published: Tuesday 13 October 2020

YDYCH CHI’N DENANT YN Y SECTOR RHENTU PREIFAT? YDYCH CHI’N CAEL TRAFFERTHION I DALU RHENT OHERWYDD COVID-19? GALLECH FOD YN GYMWYS I WNEUD CAIS AM FENTHYCIAD LLOG ISEL GAN UNDEB CREDYD – AC MAE GENNYCH HYD AT BUM MLYNEDD I’W DALU’N ÔL.

I weld dogfen PDF gyda rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.

 

ARE YOU A PRIVATE RENTED SECTOR TENANT? HAS COVID-19 LEFT YOU STRUGGLING TO PAY YOUR RENT? YOU COULD BE ELIGIBLE TO APPLY FOR A LOW INTEREST LOAN FROM A CREDIT UNION - WITH UP TO FIVE YEARS TO PAY IT BACK.

To view a PDF document with further information please click here.

For further information please click here

 


Help us to safeguard our communities from abuse and neglect

Published: Wednesday 6 May 2020

The Gwent Safeguarding Boards are asking everyone within the region to look out for one another in order to help those who may be at risk of abuse and neglect. This is a message which applies at all times, but now more than ever, people at all ages need protection.

We are currently experiencing unprecedented times as a result of Coronavirus, with social distancing and self-isolation being one of the key messages and advice being provided by Government.

Whilst this will undoubtedly help with the prevention of the spread of the virus, unfortunately, this will also mean that children, young people and adults at risk within Gwent may potentially be at an increased risk of abuse and neglect.

Please be vigilant and look out for friends, families and neighbours and if you see any signs at all that makes you think that they may be experiencing any type of harm, report your concerns to your local safeguarding teams.

What are the signs of abuse and neglect affecting childen?

What are the signs of abuse affecting adults?

How to report any signs of child abuse

How to report any signs of an adult at risk of abuse

Many thanks in anticipation of your support to help protect and keep people safe at this especially difficult time


Helpwch ni i ddiogelu ein cymunedau rhag camdriniaeth ac esgeulustod

Published: Wednesday 6 May 2020

Helpwch ni i ddiogelu ein cymunedau rhag camdriniaeth ac esgeulustod

Mae Byrddau Diogelu Gwent yn gofyn i bawb yn y rhanbarth edrych ar ôl ei gilydd er mwyn helpu'r rhai a allai fod mewn perygl o gael eu cam-drin a'u hesgeuluso. Mae hon yn neges sy'n berthnasol bob amser, ond nawr yn fwy nag erioed, mae angen amddiffyn pobl o bob oed.

Ar hyn o bryd, rydym yn profi cyfnod eithriadol o ganlyniad i Coronafeirws, gyda chadw pellter cymdeithasol a hunanynysu ymhlith y cyngor allweddol sy'n cael ei ddarparu gan y Llywodraeth.

Heb os, er y bydd hyn yn helpu i atal y feirws rhag lledaenu, yn anffodus, bydd hyn hefyd yn golygu y gallai plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed yng Ngwent fod mewn mwy o berygl o gael eu cam-drin a'u hesgeuluso.

Byddwch yn wyliadwrus a chadwch lygad ar agor am ffrindiau, teuluoedd a chymdogion ac os gwelwch unrhyw arwyddion o gwbl sy'n gwneud ichi feddwl y gallent fod yn profi unrhyw fath o niwed, rhowch wybod am eich pryderon i'ch timau diogelu lleol.

Beth yw'r arwyddion o gam-drin ac esgeuluso sy'n effeithio ar blant?

Beth yw'r arwyddion o gam-drin sy'n effeithio ar oedolion?

Sut i roi gwybod am unrhyw arwyddion o gam-drin plant

Sut i roi gwybod am unrhyw arwyddion o oedolyn sydd mewn perygl o gael ei gam-drin

Diolch yn fawr ymlaen llaw am eich cefnogaeth i helpu amddiffyn pobl, a'u cadw nhw'n ddiogel, yn ystod y cyfnod arbennig o anodd hwn.