Cookies and this website

This website uses cookies to give you the best online experience. If you'd like to know more please read our cookie policy

Skip to content

Latest news

Rhybudd Siarc Benthyg/Loan Shark warning

Published: Tuesday 28 April 2020

Rhybudd Siarc Benthyg : COVID-19

Mae'r Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru (WIMLU) yn dîm Safonau Masnach arbenigol sy'n ymchwilio ac yn erlyn siarcod benthyca. Mae WIMLU yn rhybuddio bod siarcod benthyca yn debygol o fod yn manteisio ar y pandemig COVID-19 trwy gynnig benthyciadau i bobl sydd wedi cael eu taro’n ariannol gan yr argyfwng.

Yn aml bydd siarcod benthyg yn ymddangos yn gyfeillgar ac yn barod i helpu, gan fenthyca arian “i helpu allan”. Ond peidiwch â gwneud unrhyw gamgymeriad - mae'r hyn sy'n dechrau fel cynnig ymddangosiadol gyfeillgar i helpu, yn debygol o droi at drallod yn y dyfodol. Mae siarcod benthyciad yn farus ac yn ddiegwyddor; unwaith y byddwch wedi benthyca ganddynt, byddant yn mynnu mwy a mwy mewn ad-daliadau, yn aml gan ddefnyddio bygythiadau o drais, neu fathau eraill o bwysau i sicrhau eich bod chi'n talu beth bynnag maen nhw'n ei ofyn. Ac mae WIMLU yn tynnu sylw at y ffaith eu bod yn ymchwilio i bron cymaint o fenywod â gwrywod

Mae dioddefwyr y drosedd hon yn aml yn bobl fregus, yn aml ag anableddau meddyliol a chorfforol cydnabyddedig. Mae siarcod benthyciad yn deall bod anableddau yn dod â chostau byw ychwanegol; maent hefyd yn gwybod bod aelwydydd ag aelod anabl yn debygol o fod yn derbyn DLA neu PIP- byddant eisiau sleisen o’r arian ychwanegol hwnnw.

Mae'r rhain yn amseroedd o bwysau economaidd digynsail ledled Cymru.Mae WIMLU yn annog pawb i fenthyg arian yn unig gan fenthycwyr sydd wedi'u hawdurdodi gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol, fel y banciau neu'r Undebau Credyd.

Os ydych chi'n gofalu am rywun, bydd arwyddion i edrych amdanynt y gallai'r person rydych chi'n gofalu amdano fod wedi ei dargedu gan siarc benthyciad. A yw'r person yn ymddangos yn fwy pryderus nag arfer? A oes pryderon arian anghyffredin? Dyledion? Ôl-ddyledion rhent? A oes ofn “ffrind”? A gymerwyd eu cerdyn banc neu swyddfa bost? Gallai'r rhain i gyd fod yn arwyddion bod siarc benthyciad yn ysglyfaethu arnynt.

Ffoniwch linell gymorth gyfrinachol WIMLU 24/7 ar 0300 123 33 11 i drafod eich pryderon. Mae WIMLU yn cynnig cyngor a chefnogaeth gyfrinachol i chi, a bydd yn gweithredu'n sensitif ac yn ymarferol i ddod â'r gweithgaredd troseddol hwn i ben.

 

Loan Shark Warning: COVID-19

The Wales Illegal Money Lending Unit (WIMLU) is a specialist Trading Standards team which investigates and prosecutes loan sharks. WIMLU is warning that loan sharks are likely to be taking advantage of the COVID-19 pandemic by offering loans to people who have been hit financially by the crisis. 

Loan sharks will often appear to be friendly and helpful, lending money “to help out”. But make no mistake - what starts as an apparently friendly offer to help, is likely to turn to future misery. Loan sharks are greedy and unscrupulous: once you’ve borrowed from them, they will demand more and more in repayments, often using threats of violence, or other forms of pressure to make sure you pay whatever they ask. And WIMLU point out that they investigate nearly as many female as male loan sharks.

The victims of this crime are frequently vulnerable people, often with recognised mental and physical disabilities. Loan sharks understand that disabilities bring additional living expenses; they also know that households with a disabled member are likely to be in receipt of DLA or PIP - they will want a slice of that extra money. 

These are times of unprecedented economic pressures throughout Wales. WIMLU urges everyone to borrow money only from lenders authorised by the Financial Conduct Authority, such as the banks or Credit Unions. 

If you care for someone, there will be signs to look out for that the person you care for may have been targeted by a loan shark. Does the person seem more anxious than usual? Are there unusual money worries? Debts? Rent arrears? Is there a fear of a “friend"? Has their bank or post office card been taken? These could all be signs that a loan shark is preying on them.  

Phone the confidential WIMLU hotline 24/7 on 0300 123 33 11 to discus your concerns. WIMLU offers you confidential advice and support, and will act sensitively and practically to end this criminal activity.           


Chefnogi Pobl / Supporting People

Published: Wednesday 5 February 2020
Chefnogi Pobl / Supporting People

Cymorth i chwilio am gartref a gwaith. Cymorth gyda llenwi ffurflenni,dyledion, budd-daliadau, gorchymyn troi allan, ôl-ddyledion rhent/morgais. Cysylltwch â Chefnogi Pobl: 01443 864548
I weld dogfen PDF gyda rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.

 

Help finding housing and work. Support with form filling, debts, benefits, eviction notice, rent/mortgage arrears. Contact Supporting People: 01443 864548


Help into employment / Cymorth i gyflogaeth

Published: Tuesday 5 November 2019
Help into employment / Cymorth i gyflogaeth

Getting you back to work with free friendly support / Eich cael yn ôl i waith gyda chymorth gyfeillgar am ddim

 • Training / Hyfforddiant
 • 1-2-1 support / Cymorth 1-i-1
 • Application forms / Ffurflenni cais
 • Interview techniques / Technegau cyfweld
 • CVs

Email/Ebost:
ysbrydoliiweithio@caerffili.gov.uk / Inspire2Work@caerphilly.gov.uk
pontyddiwaith@caerffili.gov.uk / bridgesintowork@caerphilly.gov.uk

Tel/Ffon: 01495 237921

To view a PDF document with further information please click here. / I weld dogfen PDF gyda rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.


Ymunwch a Gofal Plant / Jump into Child Care

Published: Friday 13 September 2019
Ymunwch a Gofal Plant / Jump into Child Care

Gweler y ddogfen atodedig i gael gwybodaeth am gyrsiau gofal plant am ddim gan gynnwys

 • Cymorth Cyntaf i Blant
 • Diogelu
 • Iechyd a Diogelwch
 • Cefnogi Addysgu a Dysgu

Ymunwch a Gofal Plant

 

Please see the attached document for information on free child care courses including

 • Child First Aid
 • Safeguarding
 • Health & Safety
 • Supporting Teaching & Learnin

Jump into Child Care


Ydych chi'n ddigartref neu ydych chi wedi bod yn ddigartref o'r blaen? Rydym eisiau eich barn / Are you homeless or have you previously been homeless - We want your views

Published: Friday 13 September 2019

Ydych chi'n ddigartref neu ydych chi wedi bod yn ddigartref o'r blaen? Rydym eisiau eich barn

Mae'r Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd yn edrych ar yr hyn y mae angen i Gymru ei wneud i roi diwedd ar ddigartrefedd.

Hoffem glywed eich syniadau am yr hyn sy'n gweithio'n dda a beth sydd angen ei newid er mwyn i bawb gael cartref diogel.

Mae hefyd gennym rai cwestiynau ychwanegol ynglŷn â chysgu allan oherwydd rydym am sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn gallu gwneud pethau nawr i helpu pobl ar y strydoedd ond mae gennym ddiddordeb mewn clywed am bob math o ddigartrefedd (e.e. aros ar soffas ffrindiau neu deulu, bod mewn hosteli neu lety gwely a brecwast ac ati)  

Bydd popeth a ddywedwch wrthym yn yr arolwg hwn yn helpu'r Grŵp Gweithredu i ddeall sut y gall gwasanaethau ledled Cymru helpu pobl a allai colli eu cartref.

Os ydych yn ddigartref neu wedi bod yn ddigartref yn flaenorol, cwblhewch yr arolwg ar  - https://www.surveymonkey.co.uk/r/ZS7WQMM

 

Are you homeless or have you previously been homeless -  We want your views

The Homelessness Action Group is looking at what Wales needs to do to end homelessness.

We’d like to hear your ideas about what is working well and what needs to change for everyone to have a safe home.

We also have some extra questions about rough sleeping because we want to make sure Welsh Government can do things now to help people on the streets but we’re interested in hearing about all forms of homelessness (e.g. staying on sofas of friends or family, being in hostels or bed and breakfasts etc.)  

Everything you tell us in this survey will help the Action Group understand how services across Wales can better help people who might lose their home.

If you are homeless or have previously been homeless please complete the survey at - https://www.surveymonkey.co.uk/r/ZS7WQMM