Cookies and this website

This website uses cookies to give you the best online experience. If you'd like to know more please read our cookie policy

Skip to content

Latest news

Help us to safeguard our communities from abuse and neglect

Published: Wednesday 6 May 2020

The Gwent Safeguarding Boards are asking everyone within the region to look out for one another in order to help those who may be at risk of abuse and neglect. This is a message which applies at all times, but now more than ever, people at all ages need protection.

We are currently experiencing unprecedented times as a result of Coronavirus, with social distancing and self-isolation being one of the key messages and advice being provided by Government.

Whilst this will undoubtedly help with the prevention of the spread of the virus, unfortunately, this will also mean that children, young people and adults at risk within Gwent may potentially be at an increased risk of abuse and neglect.

Please be vigilant and look out for friends, families and neighbours and if you see any signs at all that makes you think that they may be experiencing any type of harm, report your concerns to your local safeguarding teams.

What are the signs of abuse and neglect affecting childen?

What are the signs of abuse affecting adults?

How to report any signs of child abuse

How to report any signs of an adult at risk of abuse

Many thanks in anticipation of your support to help protect and keep people safe at this especially difficult time


Helpwch ni i ddiogelu ein cymunedau rhag camdriniaeth ac esgeulustod

Published: Wednesday 6 May 2020

Helpwch ni i ddiogelu ein cymunedau rhag camdriniaeth ac esgeulustod

Mae Byrddau Diogelu Gwent yn gofyn i bawb yn y rhanbarth edrych ar ôl ei gilydd er mwyn helpu'r rhai a allai fod mewn perygl o gael eu cam-drin a'u hesgeuluso. Mae hon yn neges sy'n berthnasol bob amser, ond nawr yn fwy nag erioed, mae angen amddiffyn pobl o bob oed.

Ar hyn o bryd, rydym yn profi cyfnod eithriadol o ganlyniad i Coronafeirws, gyda chadw pellter cymdeithasol a hunanynysu ymhlith y cyngor allweddol sy'n cael ei ddarparu gan y Llywodraeth.

Heb os, er y bydd hyn yn helpu i atal y feirws rhag lledaenu, yn anffodus, bydd hyn hefyd yn golygu y gallai plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed yng Ngwent fod mewn mwy o berygl o gael eu cam-drin a'u hesgeuluso.

Byddwch yn wyliadwrus a chadwch lygad ar agor am ffrindiau, teuluoedd a chymdogion ac os gwelwch unrhyw arwyddion o gwbl sy'n gwneud ichi feddwl y gallent fod yn profi unrhyw fath o niwed, rhowch wybod am eich pryderon i'ch timau diogelu lleol.

Beth yw'r arwyddion o gam-drin ac esgeuluso sy'n effeithio ar blant?

Beth yw'r arwyddion o gam-drin sy'n effeithio ar oedolion?

Sut i roi gwybod am unrhyw arwyddion o gam-drin plant

Sut i roi gwybod am unrhyw arwyddion o oedolyn sydd mewn perygl o gael ei gam-drin

Diolch yn fawr ymlaen llaw am eich cefnogaeth i helpu amddiffyn pobl, a'u cadw nhw'n ddiogel, yn ystod y cyfnod arbennig o anodd hwn.


Rhybudd Siarc Benthyg/Loan Shark warning

Published: Tuesday 28 April 2020

Rhybudd Siarc Benthyg : COVID-19

Mae'r Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru (WIMLU) yn dîm Safonau Masnach arbenigol sy'n ymchwilio ac yn erlyn siarcod benthyca. Mae WIMLU yn rhybuddio bod siarcod benthyca yn debygol o fod yn manteisio ar y pandemig COVID-19 trwy gynnig benthyciadau i bobl sydd wedi cael eu taro’n ariannol gan yr argyfwng.

Yn aml bydd siarcod benthyg yn ymddangos yn gyfeillgar ac yn barod i helpu, gan fenthyca arian “i helpu allan”. Ond peidiwch â gwneud unrhyw gamgymeriad - mae'r hyn sy'n dechrau fel cynnig ymddangosiadol gyfeillgar i helpu, yn debygol o droi at drallod yn y dyfodol. Mae siarcod benthyciad yn farus ac yn ddiegwyddor; unwaith y byddwch wedi benthyca ganddynt, byddant yn mynnu mwy a mwy mewn ad-daliadau, yn aml gan ddefnyddio bygythiadau o drais, neu fathau eraill o bwysau i sicrhau eich bod chi'n talu beth bynnag maen nhw'n ei ofyn. Ac mae WIMLU yn tynnu sylw at y ffaith eu bod yn ymchwilio i bron cymaint o fenywod â gwrywod

Mae dioddefwyr y drosedd hon yn aml yn bobl fregus, yn aml ag anableddau meddyliol a chorfforol cydnabyddedig. Mae siarcod benthyciad yn deall bod anableddau yn dod â chostau byw ychwanegol; maent hefyd yn gwybod bod aelwydydd ag aelod anabl yn debygol o fod yn derbyn DLA neu PIP- byddant eisiau sleisen o’r arian ychwanegol hwnnw.

Mae'r rhain yn amseroedd o bwysau economaidd digynsail ledled Cymru.Mae WIMLU yn annog pawb i fenthyg arian yn unig gan fenthycwyr sydd wedi'u hawdurdodi gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol, fel y banciau neu'r Undebau Credyd.

Os ydych chi'n gofalu am rywun, bydd arwyddion i edrych amdanynt y gallai'r person rydych chi'n gofalu amdano fod wedi ei dargedu gan siarc benthyciad. A yw'r person yn ymddangos yn fwy pryderus nag arfer? A oes pryderon arian anghyffredin? Dyledion? Ôl-ddyledion rhent? A oes ofn “ffrind”? A gymerwyd eu cerdyn banc neu swyddfa bost? Gallai'r rhain i gyd fod yn arwyddion bod siarc benthyciad yn ysglyfaethu arnynt.

Ffoniwch linell gymorth gyfrinachol WIMLU 24/7 ar 0300 123 33 11 i drafod eich pryderon. Mae WIMLU yn cynnig cyngor a chefnogaeth gyfrinachol i chi, a bydd yn gweithredu'n sensitif ac yn ymarferol i ddod â'r gweithgaredd troseddol hwn i ben.

 

Loan Shark Warning: COVID-19

The Wales Illegal Money Lending Unit (WIMLU) is a specialist Trading Standards team which investigates and prosecutes loan sharks. WIMLU is warning that loan sharks are likely to be taking advantage of the COVID-19 pandemic by offering loans to people who have been hit financially by the crisis. 

Loan sharks will often appear to be friendly and helpful, lending money “to help out”. But make no mistake - what starts as an apparently friendly offer to help, is likely to turn to future misery. Loan sharks are greedy and unscrupulous: once you’ve borrowed from them, they will demand more and more in repayments, often using threats of violence, or other forms of pressure to make sure you pay whatever they ask. And WIMLU point out that they investigate nearly as many female as male loan sharks.

The victims of this crime are frequently vulnerable people, often with recognised mental and physical disabilities. Loan sharks understand that disabilities bring additional living expenses; they also know that households with a disabled member are likely to be in receipt of DLA or PIP - they will want a slice of that extra money. 

These are times of unprecedented economic pressures throughout Wales. WIMLU urges everyone to borrow money only from lenders authorised by the Financial Conduct Authority, such as the banks or Credit Unions. 

If you care for someone, there will be signs to look out for that the person you care for may have been targeted by a loan shark. Does the person seem more anxious than usual? Are there unusual money worries? Debts? Rent arrears? Is there a fear of a “friend"? Has their bank or post office card been taken? These could all be signs that a loan shark is preying on them.  

Phone the confidential WIMLU hotline 24/7 on 0300 123 33 11 to discus your concerns. WIMLU offers you confidential advice and support, and will act sensitively and practically to end this criminal activity.           


Chefnogi Pobl / Supporting People

Published: Wednesday 5 February 2020
Chefnogi Pobl / Supporting People

Cymorth i chwilio am gartref a gwaith. Cymorth gyda llenwi ffurflenni,dyledion, budd-daliadau, gorchymyn troi allan, ôl-ddyledion rhent/morgais. Cysylltwch â Chefnogi Pobl: 01443 864548
I weld dogfen PDF gyda rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.

 

Help finding housing and work. Support with form filling, debts, benefits, eviction notice, rent/mortgage arrears. Contact Supporting People: 01443 864548


Help into employment / Cymorth i gyflogaeth

Published: Tuesday 5 November 2019
Help into employment / Cymorth i gyflogaeth

Getting you back to work with free friendly support / Eich cael yn ôl i waith gyda chymorth gyfeillgar am ddim

  • Training / Hyfforddiant
  • 1-2-1 support / Cymorth 1-i-1
  • Application forms / Ffurflenni cais
  • Interview techniques / Technegau cyfweld
  • CVs

Email/Ebost:
ysbrydoliiweithio@caerffili.gov.uk / Inspire2Work@caerphilly.gov.uk
pontyddiwaith@caerffili.gov.uk / bridgesintowork@caerphilly.gov.uk

Tel/Ffon: 01495 237921

To view a PDF document with further information please click here. / I weld dogfen PDF gyda rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.