Cookies and this website

This website uses cookies to give you the best online experience. If you'd like to know more please read our cookie policy

Skip to content

Latest news

Chefnogi Pobl / Supporting People

Published: Wednesday 5 February 2020
Chefnogi Pobl / Supporting People

Cymorth i chwilio am gartref a gwaith. Cymorth gyda llenwi ffurflenni,dyledion, budd-daliadau, gorchymyn troi allan, ôl-ddyledion rhent/morgais. Cysylltwch â Chefnogi Pobl: 01443 864548
I weld dogfen PDF gyda rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.

 

Help finding housing and work. Support with form filling, debts, benefits, eviction notice, rent/mortgage arrears. Contact Supporting People: 01443 864548


Help into employment / Cymorth i gyflogaeth

Published: Tuesday 5 November 2019
Help into employment / Cymorth i gyflogaeth

Getting you back to work with free friendly support / Eich cael yn ôl i waith gyda chymorth gyfeillgar am ddim

 • Training / Hyfforddiant
 • 1-2-1 support / Cymorth 1-i-1
 • Application forms / Ffurflenni cais
 • Interview techniques / Technegau cyfweld
 • CVs

Email/Ebost:
ysbrydoliiweithio@caerffili.gov.uk / Inspire2Work@caerphilly.gov.uk
pontyddiwaith@caerffili.gov.uk / bridgesintowork@caerphilly.gov.uk

Tel/Ffon: 01495 237921

To view a PDF document with further information please click here. / I weld dogfen PDF gyda rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.


Ymunwch a Gofal Plant / Jump into Child Care

Published: Friday 13 September 2019
Ymunwch a Gofal Plant / Jump into Child Care

Gweler y ddogfen atodedig i gael gwybodaeth am gyrsiau gofal plant am ddim gan gynnwys

 • Cymorth Cyntaf i Blant
 • Diogelu
 • Iechyd a Diogelwch
 • Cefnogi Addysgu a Dysgu

Ymunwch a Gofal Plant

 

Please see the attached document for information on free child care courses including

 • Child First Aid
 • Safeguarding
 • Health & Safety
 • Supporting Teaching & Learnin

Jump into Child Care


Ydych chi'n ddigartref neu ydych chi wedi bod yn ddigartref o'r blaen? Rydym eisiau eich barn / Are you homeless or have you previously been homeless - We want your views

Published: Friday 13 September 2019

Ydych chi'n ddigartref neu ydych chi wedi bod yn ddigartref o'r blaen? Rydym eisiau eich barn

Mae'r Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd yn edrych ar yr hyn y mae angen i Gymru ei wneud i roi diwedd ar ddigartrefedd.

Hoffem glywed eich syniadau am yr hyn sy'n gweithio'n dda a beth sydd angen ei newid er mwyn i bawb gael cartref diogel.

Mae hefyd gennym rai cwestiynau ychwanegol ynglŷn â chysgu allan oherwydd rydym am sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn gallu gwneud pethau nawr i helpu pobl ar y strydoedd ond mae gennym ddiddordeb mewn clywed am bob math o ddigartrefedd (e.e. aros ar soffas ffrindiau neu deulu, bod mewn hosteli neu lety gwely a brecwast ac ati)  

Bydd popeth a ddywedwch wrthym yn yr arolwg hwn yn helpu'r Grŵp Gweithredu i ddeall sut y gall gwasanaethau ledled Cymru helpu pobl a allai colli eu cartref.

Os ydych yn ddigartref neu wedi bod yn ddigartref yn flaenorol, cwblhewch yr arolwg ar  - https://www.surveymonkey.co.uk/r/ZS7WQMM

 

Are you homeless or have you previously been homeless -  We want your views

The Homelessness Action Group is looking at what Wales needs to do to end homelessness.

We’d like to hear your ideas about what is working well and what needs to change for everyone to have a safe home.

We also have some extra questions about rough sleeping because we want to make sure Welsh Government can do things now to help people on the streets but we’re interested in hearing about all forms of homelessness (e.g. staying on sofas of friends or family, being in hostels or bed and breakfasts etc.)  

Everything you tell us in this survey will help the Action Group understand how services across Wales can better help people who might lose their home.

If you are homeless or have previously been homeless please complete the survey at - https://www.surveymonkey.co.uk/r/ZS7WQMM


Arolwg Ymgyrch Cyfathrebu Troseddau Casineb 2020 / Hate Crime Communications Campaign 2020 Survey

Published: Friday 13 September 2019

Arolwg Ymgyrch Cyfathrebu Troseddau Casineb 2020

Yng Nghymru, ni fydd y rhai sy'n casáu byth yn ein diffinio. Rydym yn ymrwymedig i hyrwyddo gwerthoedd a rennir a dealltwriaeth ledled cymunedau Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru yn dyrannu cyllideb o Gronfa Bontio'r UE i adeiladu ar ei chynllun cyfathrebu cydraddoldeb a chynhwysiad. Ein bwriad yw comisiynu ymgyrch cyfathrebu troseddau casineb yn ystod 2019/2020, gan geisio i atal a lliniaru effeithiau trosedd gasineb ledled Cymru. Prif nodau'r ymgyrch yw lleihau'r nifer o droseddau a digwyddiadau casineb yng Nghymru ac i adeiladu cydlyniant cymunedol.

Rydym yn gofyn am eich help i sicrhau bod gan ein hymgyrch cyfathrebu y ffocws cywir i allu cyflawni'r nodau hyn.

Gallwch gael mynediad i'r arolwg yma: https://www.smartsurvey.co.uk/s/hatecrimesurvey/?lang=423990

Mae gennych tan ddydd Mercher, 18 Medi 2019 i'w gwblhau.

/Data/Pub/PublicWebsite/ImageLibrary/Ymgyrch Gyfathrebu ar Droseddau Casineb 2020 - Papur Trafod.pdf

 

Hate Crime Communications Campaign 2020 Survey

In Wales, we will never be defined by those who hate. We are committed to promoting shared values and understanding across communities across Wales.

The Welsh Government is allocating budget from the EU Transition Fund to build on its equality and inclusion communications plan. Our intention is to commission a new hate crime communication campaign during 2019/2020, seeking to prevent and mitigate the effects of hate crime across Wales. The main aims of the campaign are to reduce the number of hate crimes and incidents in Wales and build community cohesion.

We are asking for your help to make sure our communications campaign has the right focus to help achieve these aims.

The survey can be accessed at: https://www.smartsurvey.co.uk/s/hatecrimesurvey/

You have until Wednesday, 18 September 2019 to complete.

/Data/Pub/PublicWebsite/ImageLibrary/Hate Crime Communications Campaign 2020 - Discussion Paper.pdf