Cookies and this website

This website uses cookies to give you the best online experience. If you'd like to know more please read our cookie policy

Skip to content

Latest news

Cyrsiau a chefnogaeth am ddim! / Free Courses and Support

Published: Tuesday 30 July 2019
Cyrsiau a chefnogaeth am ddim! / Free Courses and Support

Gweler y taflenni atodedig i gael gwybodaeth am gyrsiau a chefnogaeth am ddim sydd ar gael i helpu i wella'ch sgiliau gweithio.

Pontydd i Waith a Sgiliau Gwaith i Oedolion

Meithrin Darparu Ffynnu

 

Please see the attached leaflets for information on free courses and support available to help improve your working skills -

Bridges into Work and Working Skills for Adults

Nurture Equip Thrive

 


Ydych chi'n chwilio am wasanaethau lleol sy'n gallu eich helpu? / Are you looking for local services that can help you?

Published: Thursday 7 March 2019
Ydych chi'n chwilio am wasanaethau lleol sy'n gallu eich helpu? / Are you looking for local services that can help you?

Datblygiad eiddo United Welsh yng Ngelligaer / New United Welsh property development in Gelligaer

Published: Monday 4 March 2019

Mae Cymdeithas Tai United Welsh ar hyn o bryd yn datblygu ystod o fflatiau 1 gwely, byngalos 2 ystafell wely a thai 2,3 a 4 ystafell wely yng Ngelligaer (ar hen safle'r ysgol). 

Os hoffech ychwanegu Gelligaer at eich dewisiadau ardal fel y gallech o bosib fod ar y rhestr fer ar gyfer yr eiddo hyn, cysylltwch â Thîm y Gofrestr Tai Cyffredin ar 01443 873521.
I weld dogfen PDF gyda rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.
 

 

United Welsh Housing Association are currently developing a range of 1 bed apartments, 2 bedroom bungalows and 2,3 and 4 bedroom houses in Gelligaer (on the old school site).

If you would like to add Gelligaer to your area preferences so you could potentially be shortlist for these properties please contact the Common Housing Register Team on 01443 873521.
To view a PDF with further information please click here.

 


Arolwg ar gyfer Tenantiaid / Ymgeiswyr Cymdeithasol Anabl

Published: Thursday 14 February 2019

Mae Tai Pawb yn paratoi canllaw ar gyfer awdurdodau lleol a darparwyr tai am Gofrestrau Tai Hygyrch ac felly rydym am glywed barn tenantiaid cymdeithasol sy'n byw yn neu sydd wedi gwneud cais am dai cymdeithasol hygyrch/addas.
 
Os ydych chi'n denant anabl neu'n ymgeisydd am dai cymdeithasol hygyrch ac os hoffech rannu eich profiadau, cymerwch 10 munud i gwblhau ein harolwg yma:
www.taipawb.org/survey
 
Os ydych chi'n ddarparwr tai cymdeithasol, awdurdod lleol neu ddarparwr gwasanaeth arall, byddem yn hynod ddiolchgar pe gallech anfon y gwahoddiad hwn at eich tenantiaid neu ddefnyddwyr gwasanaeth.
 
Rydym yn awyddus i ddarganfod mwy am ddisgwyliadau a phrofiadau pobl am ddyraniad tai hygyrch. Byddwn hefyd yn gweithio gyda darparwyr tai i helpu i ni lunio ein canllaw yn ddiweddarach.
 
Os hoffech ragor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â
jillian@taipawb.org neu stewart@taipawb.org, neu ffoniwch 029 2053 7630.

Gwneud yr arolwg


Survey for Disabled Social Tenants/Applicants

Published: Wednesday 13 February 2019

Tai Pawb are preparing a guide for local authorities and housing providers on Accessible Housing Registers and as such we need to hear the views of social tenants who live in or have applied for accessible/adapted social housing.
 
If you are a disabled tenant or applicant for accessible social housing and would like to share your experiences, please take 10 minutes to complete our survey here: www.taipawb.org/survey
 
If you are a social housing provider, local authority or another service provider, we would be extremely grateful if you could forward this invitation to your tenants or service users.
 
We are keen to find out more about people’s expectations and experiences of accessible housing allocation. We will also be working with housing providers to feed into our guide at a later stage.
 
If you would like further information, please do not hesitate to contact jillian@taipawb.org or stewart@taipawb.org, or call 029 2053 7630.

 

Take the Survey