Cookies and this website

This website uses cookies to give you the best online experience. If you'd like to know more please read our cookie policy

Skip to content

Latest news

Sgiliau Gwaith i Oedolion / Working Skills for Adults

Published: Tuesday 22 January 2019
Sgiliau Gwaith i Oedolion / Working Skills for Adults
  • Cymwysterau am ddim / Free qualifications
  • Hyfforddiant a chymorth cyflogaeth i bobl sy'n gweithio / Training & employment support for working people
  • Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01495 237921 / For further information please ring 01495 237921

 I weld dogfen PDF gyda rhagor o wybodaeth, cliciwch yma. / To view a PDF with further information please click here. 


Help into employment / Cymorth i gyflogaeth

Published: Monday 21 January 2019
Help into employment / Cymorth i gyflogaeth

Getting you back to work with free friendly support / Eich cael yn ôl i waith gyda chymorth gyfeillgar am ddim

  • Training / Hyfforddiant
  • 1-2-1 support / Cymorth 1-i-1
  • Application forms / Ffurflenni cais
  • Interview techniques / Technegau cyfweld
  • CVs

Email/Ebost:
ysbrydoliiweithio@caerffili.gov.uk / Inspire2Work@caerphilly.gov.uk
pontyddiwaith@caerffili.gov.uk / bridgesintowork@caerphilly.gov.uk

Tel/Ffon: 01495 237921

To view a PDF document with further information please click here. / I weld dogfen PDF gyda rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.

 


Abolition of the Right to Buy

Published: Friday 23 February 2018

Abolition of the Right to Buy

The Right to Buy and Right to Acquire will end for all Council and Housing Association tenants on 26 January 2019.

 

Early abolition on new homes only 

The Right to Buy, Right to Acquire and Preserved Right to Buy will end for “new homes” only on 24 March 2018. A “new home” is one which has not been let as social housing for the six months before 24 March 2018, for example a new build property, or a home that has been recently acquired by the landlord.

There are certain exceptions if you are forced to move into a “new home”, for example if you are moved due to subsidence or a clearance scheme.  Ask your landlord for further information if you are in this situation.

 

Additional information

The Welsh Government has published a document explaining the effect of the ‘Abolition of the Right to Buy Act and Associated Rights (Wales) Act 2018’ legislation.  Please click here to see the document.

 

Applications to buy your home 

If wish to exercise a right to buy your home, you can submit your application up to, and including, 25 January 2019. Any application made after this date will not be accepted. 


Diddymu'r Hawl i Brynu

Published: Friday 23 February 2018

Diddymu'r Hawl i Brynu

Bydd yr Hawl i Brynu a'r Hawl i Gaffael yn dod i ben ar gyfer holl denantiaid y Cyngor a'r Gymdeithas Tai ar 26 Ionawr 2019.

 

Diddymu'n gynnar ar gartrefi newydd yn unig

Bydd yr Hawl i Brynu, yr Hawl i Gaffael a'r Hawl i Brynu a Gadwyd yn dod i ben ar gyfer "cartrefi newydd" yn unig ar 24 Mawrth 2018. Mae "cartref newydd" yn un na chafodd ei osod fel tŷ cymdeithasol am y chwe mis cyn 24 Mawrth 2018, er enghraifft eiddo a adeiladwyd o'r newydd, neu gartref sydd wedi cael ei brynu gan y landlord yn ddiweddar.

Mae yna rai eithriadau os cewch eich gorfodi i symud i mewn i "gartref newydd", er enghraifft os ydych chi'n cael eich symud o ganlyniad i ymsuddiant neu gynllun clirio.  Gofynnwch i'ch landlord am ragor o wybodaeth os ydych chi yn y sefyllfa hon.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi dogfen yn esbonio effaith deddfwriaeth y 'Ddeddf Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018'.  Cliciwch ar y ddolen isod.

Ffurflenni cais i brynu'ch cartref

Os ydych am weithredu hawl i brynu'ch cartref, gallwch gyflwyno'ch cais hyd at, ac yn cynnwys, 25 Ionawr 2019. Ni dderbynnir unrhyw gais a wneir ar ôl y dyddiad hwn. 


Employment opportunities for 16 - 24 year olds / Cyfleoedd cyflogaeth i bobl ifanc 16 - 24 oed

Published: Friday 9 February 2018
Employment opportunities for 16 - 24 year olds / Cyfleoedd cyflogaeth i bobl ifanc 16 - 24 oed

Age 16-24 and wondering what to do with your future? Then come along to our live vacancy event - Apprenticeships, Traineeships, Employment. Thursday 8th March, 10am - 2.30pm at the Sue Noake Leisure Centre, Hengoed Road, Hengoed, CF82 8AA. Click here and here to view a PDF with further information. 

 

Dewch i'n digwyddiad swyddi gwag byw i'r rheini sydd rhwng 16 a 24 mlwydd oed a ddim yn gwybod beth i wneud yn y dyfodol - Prentisiaethau, Hyfforddiant, Cyflogaeth. Dydd Iau 8fed o Fawrth, 10am - 2.30pm, Canolfan Hamdden Sue Noake, Heol Hengoed, Hengoed, CF82 8AA. I weld dogfen PDF gyda rhagor o wybodaeth, cliciwch yma
ac yma.