Cookies and this website

This website uses cookies to give you the best online experience. If you'd like to know more please read our cookie policy

Skip to content

Latest news

Diddymu'r Hawl i Brynu

Published: Friday 23 February 2018

Diddymu'r Hawl i Brynu

Bydd yr Hawl i Brynu a'r Hawl i Gaffael yn dod i ben ar gyfer holl denantiaid y Cyngor a'r Gymdeithas Tai ar 26 Ionawr 2019.

 

Diddymu'n gynnar ar gartrefi newydd yn unig

Bydd yr Hawl i Brynu, yr Hawl i Gaffael a'r Hawl i Brynu a Gadwyd yn dod i ben ar gyfer "cartrefi newydd" yn unig ar 24 Mawrth 2018. Mae "cartref newydd" yn un na chafodd ei osod fel tŷ cymdeithasol am y chwe mis cyn 24 Mawrth 2018, er enghraifft eiddo a adeiladwyd o'r newydd, neu gartref sydd wedi cael ei brynu gan y landlord yn ddiweddar.

Mae yna rai eithriadau os cewch eich gorfodi i symud i mewn i "gartref newydd", er enghraifft os ydych chi'n cael eich symud o ganlyniad i ymsuddiant neu gynllun clirio.  Gofynnwch i'ch landlord am ragor o wybodaeth os ydych chi yn y sefyllfa hon.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi dogfen yn esbonio effaith deddfwriaeth y 'Ddeddf Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018'.  Cliciwch ar y ddolen isod.

Ffurflenni cais i brynu'ch cartref

Os ydych am weithredu hawl i brynu'ch cartref, gallwch gyflwyno'ch cais hyd at, ac yn cynnwys, 25 Ionawr 2019. Ni dderbynnir unrhyw gais a wneir ar ôl y dyddiad hwn. 


Employment opportunities for 16 - 24 year olds / Cyfleoedd cyflogaeth i bobl ifanc 16 - 24 oed

Published: Friday 9 February 2018
Employment opportunities for 16 - 24 year olds / Cyfleoedd cyflogaeth i bobl ifanc 16 - 24 oed

Age 16-24 and wondering what to do with your future? Then come along to our live vacancy event - Apprenticeships, Traineeships, Employment. Thursday 8th March, 10am - 2.30pm at the Sue Noake Leisure Centre, Hengoed Road, Hengoed, CF82 8AA. Click here and here to view a PDF with further information. 

 

Dewch i'n digwyddiad swyddi gwag byw i'r rheini sydd rhwng 16 a 24 mlwydd oed a ddim yn gwybod beth i wneud yn y dyfodol - Prentisiaethau, Hyfforddiant, Cyflogaeth. Dydd Iau 8fed o Fawrth, 10am - 2.30pm, Canolfan Hamdden Sue Noake, Heol Hengoed, Hengoed, CF82 8AA. I weld dogfen PDF gyda rhagor o wybodaeth, cliciwch yma
ac yma.
 


Veterans' Gateway - support for veterans / Porth Cyn-filwyr - cefnogaeth i gyn-filwyr

Published: Thursday 25 January 2018

Veterans' Gateway is the first point of contact for veterans seeking support.  If you're a veteran looking for a new home, having financial troubles ,struggling with mortgage applications or require other support and advice, then contact Veterans' Gateway on 0808 802 1212 or visit their website veteransgateway.org.uk

To view a PDF document with further information please click here.

 

 

Porth Cyn-filwyr yw'r pwynt cyswllt cyntaf i gyn-filwyr sy'n chwilio am gefnogaeth. Os ydych chi'n gyn-filwr yn chwilio am gartref newydd, yn cael trafferthion ariannol, yn cael trafferth gyda cheisiadau morgais neu os oes angen cymorth a chyngor arall arnoch, yna cysylltwch â Phorth y Cyn-filwyr ar 0808 802 1212 neu ewch i'w gwefan veteransgateway.org.uk


I weld dogfen PDF gyda rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.

 

 


Housing Stock Information / Gwybodaeth Stoc Dai

Published: Thursday 18 May 2017

We have recently added a document to the Home Search Caerphilly website which details social housing stock levels. The number of properties, for each property type and landlord, is provided for each community in the borough.  This booklet can be used to help you choose suitable preferences when completing your online application form. Further information can be found by visiting the Housing Stock Information page.

 

Rydym wedi ychwanegu dogfen yn ddiweddar i wefan Home Search Caerphilly sy'n rhoi manylion lefelau stoc tai cymdeithasol. Mae nifer yr eiddo, ar gyfer pob math o eiddo a'r landlord, yn cael ei ddarparu ar gyfer pob cymuned yn y fwrdeistref. Gall y llyfryn hwn gael ei ddefnyddio i’ch helpu i ddewis dewisiadau addas wrth gwblhau eich ffurflen gais ar-lein. Gellir cael rhagor o wybodaeth drwy ymweld â'r dudalen Gwybodaeth Stoc Tai.


Important policy changes regarding property related debt

Published: Friday 24 March 2017

Published on Friday 24 March 2017 16:44

Since the introduction of the common allocation policy in December 2016, a new property related debt clause has been implemented which affects all social housing applicants.

Property related debt is defined in the common allocation policy as:

All debts associated with either a current or former tenancy with any social housing provider in the UK including:

  • current  or former tenancy rent arrears;

  • outstanding re-chargeable repairs;

  • current and former housing related service charge arrears;

  • bed and breakfast charge arrears;

  • housing benefit overpayments; and

  • associated court costs

For the purpose of your homeless or housing application, only debts that are regarded by the council as recoverable and not statute barred will be taken into consideration.  This applies to the applicant’s debts and to debts of any member of their intended household.

All applicants and members of their intended household with a property related debt will be expected to have entered into a debt repayment plan with whomever the money is owed.  Applicants with a property related debt of up to £500 will be considered for housing immediately provided they are actively following the repayment plan.  If the debt is above £500, the applicant will not be considered for social housing until the council is satisfied that the following criteria have been met:

  • Entered into and maintained a repayment plan with the current/former landlord;

  • Made a minimum of 13 consecutive weekly payments, at an agreed level; and

  • Repaid a minimum of 25% of the debt.

Failure to demonstrate that you can meet the above requirements will seriously affect your chances of being offered housing by the social landlords operating under the common allocation policy.

If you have current or former housing related debts as described above, please contact the landlord or department concerned to make repayment arrangements.

Should you require clarification on any of the points raised in this letter please contact the Common Housing Register Team at CHR@caerphilly.gov.uk or alternatively call us on 01443 873521.